نگارنگار، تا این لحظه 2 سال و 11 ماه و 13 روز سن دارد
امیرمحمدامیرمحمد، تا این لحظه 1 سال و 7 ماه و 5 روز سن دارد
مبینامبینا، تا این لحظه 13 سال و 10 ماه و 29 روز سن دارد

جوجوي من مبينا و نگار خانم

من 2 دختر ناز و یک پسر بامحبت دارم

مطلب "دل نوشته مامان معصومه برای دو تا دخترای گلش"

تو آمدی و خدا خواست دخترم باشی و بهترین غزل توی دفترم باشی   تو آمدی که بخندی ، خدا به من خندید و استخاره زدم ، گفت کوثرم باشی   خدا کند که ببینم عروس گلهایی خدا کند که تو باغ صنوبرم باشی   خدا کند که پر از عشق مادرت باشی خدا کند که پر از مهر مادرم باشی   همیشه کاش که یک سمت ، مادرت باشد تو هم بخندی و در سمت دیگرم باشی   تو آمدی که اگر روزگارمان بد بود تو دست کوچک باران باورم باشی   بیا که روی لبت باغ یاس می رقصد بیا گلم که خدا خواست دخترم باشی   ...
10 تير 1398